Ultimate magazine theme for WordPress.

Türk Mitolojisinde İlahlar: Gökyüzünden Yeraltına

0 40

Türk bozkırlarında binlerce yıl boyunca yaşamış olan Türk halkları, eşsiz bir kültür, sanat ve lisan mirasına sahip. Bu mirasın en değerli kesimlerinden biri, Türk Mitolojisi’dir. Türk Mitolojisi, Türk bozkırlarındaki insanların doğayı anlamaları, hayatlarını düzenlemeleri ve kutsal olarak kabul ettikleri İlahlar ile irtibat kurmaları için bir araçtı.

Türk Mitolojisi’nde İlahlar, insanların hayatında kıymetli bir yer fiyatlar. Tabiatın istikrarı, hayatın devamı ve insanların hayatındaki güç ve istikrar için kıymetli olan Rabler, Türk bozkırlarındaki halklar tarafından hürmet duyulan ve tapılan figürlerdir.

Kaynak: https://web.itu.edu.tr/~yayla/turkmit…

Türk Mitolojisinde Tanrılar

Türk mitolojisi, Türk bozkırlarındaki halkların kültür, sanat, müzik, edebiyat ve lisanında yer alan eşsiz bir mirasın kesimidir. Türk mitolojisinde Rabler, tabiatın istikrarı, hayatın devamı ve insanların hayatındaki güç ve istikrar için kıymetlidir.

Türk mitolojisinde İlahlar ortasında gökyüzünün İlahı Tengri, yaratıcılığın ve varoluşun Rabbi Kayra Han, vefatın ve berbatlığın Rabbi Erlik Han ve rablerin rabbi Ülgen üzere birçok değerli figür yer almaktadır.

Türk mitolojisinde İlahlar, Türk bozkırlarındaki halkların hayatında kıymetli bir yere sahiptir. Yaradanlara dua edilerek, hayatın doğal döngüsü ve istikrarı korunur, hayatın devamı, tabiatın ahengi ve beşere verilen akıl ve güç üzere özellikler sağlanır.

Türk mitolojisinde İlahlar, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Rabler, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir ve Türk bozkırlarındaki hayatın bir modülüdür.

Türk mitolojisinde Rabler, Türk bozkırlarındaki insanların hayatını şekillendiren kıymetli bir öge olmaya devam etmektedir ve Türk kültürü için değerli bir miras olarak korunmaktadır.

Tengri

Tengri ilah demektedir. Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte Gök İlah (Kök Tengri) ya da Gök’ün büyük ruhudur. Birebir vakitte Orhun Yazıtları’nda birinci çevirisi yapılan sözcüktür.

Gök ilah, her şeyin yaratıcısıdır. Tengri, Göksel küreyi denetim eden Türk panteonunun ana rabbidir. Yer Tengri Gök Tengri’nin torunu, Kayra Han’ın oğlu, Ülgen’in kardeşi ve Erlik’in amcasıdır. Gök Tengri ise Kayra Han’ın babası, Yer Tengri’nin dedesi, Ülgen’in dedesi ve Erlik’in büyük dedesidir.

Kayra Han

Altay Türklerine nazaran gökyüzündeki rablerin en büyüğü Kara Han’dır. Kara Han 17. katta oturur. Bütün İlahların babasıdır ve oradan cihanın yazgısını tayin eder. Eliade’ya nazaran Kara Han dünyanın yaratılışı ve sonu üzere bahislerde hep ön plandadır. Kara-Han yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz kısımlı bir çam diker ve 16. kata oğlu Ülgen’i oturtur. Kara-Han, dokuz kişinin bu kısımlardan türemesini, dokuz ulusunda buradan meydana gelmesini ister. Kara-Han, insanoğlunun “ata” ve “ana”sıdır. Şamanlara nazaran Kara Han’ın Ülgen, Kızagan, Mergen isminde üç oğlu vardır.

Kayra Han, Türk mitolojisinde yaratıcılığın ve varoluşun ilahı olarak kabul edilir. Kayra Han, var olan kainatın yaratıcısıdır. Kayra Han’a dua edilerek, hayatın devamı, tabiatın ahengi ve beşere verilen akıl ve güç üzere özellikler korunur.

Türk halkları, Kayra Han’a hürmet duyar ve ona taparlar. Kayra Han, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Kayra Han, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Erlik Han

Mitolojinin temel prensiplerinden biri tersliktir. Bilhassa İran kültürüne ilişkin Mazdaizm yahut Maniheizm üzere inançlarla birlikte başlayan düalist prensip mitolojinin temeline zıtlıkların birliği ve tıpkı vakitte çabasını koyar. Bu anlayışa nazaran kainattaki her şey zıttıyla vardır. İyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin ve daha birçok zıt kavram birlikte bir ahenk içinde varlığı meydana getirir ve kainatın işleyişinden sorumludur. Erlik, Altay Türklerinin mitik tasavvurlarında makûs ruhların başındadır, lideridir. 

Erlik “güçlü, kuvvetli” manalarına gelir. Kimi Türkologlara nazaran bu söz “erklig” sözünün bozulmuş halidir. Bu araştırmacılara nazaran eski Uygur Buda metinlerinde yer altındaki karanlık dünyanın hakimi olan ve mevt ruhu motifini karşılayan Yama’ya Erklig Yama denir. “Kudretli” manasına da gelen bu söz şamanist tasavvurlarda “Erlik” biçiminde, makûs ruhların başındaki antagoniste isim olmuştur. Şaman dualarında Erlilk’e “Kayrakan” olarak da seslenilir. Erlik insan için acı, eziyet ve mevtle muadildir. 

Erlik’in yeraltı diyarıyla ilgili farklı tasvirler de mevcuttur. Erlik yeraltı diyarında kara çamurdan bir sarayda yahut duvarla çevrili kara demirden bir sarayda yaşar. Erlik’in sarayı insanların gözyaşlarından oluşan dokuz ırmağın birleşerek Toybodım (Doymadım) Nehri’ne dönüştüğü yerde yahut abra ve yutpa denilen fecî su canavarlarıyla dolu olan Bay Tenis (Bay Deniz)’in yanında bulunmaktadır.

Ülgen

Ülgen göğün 16. katında Altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerinde oturur. Tahtı ay ve güneşin ötesindedir. Ülgen, gök cisimlerini yönetir, yağmur yağdırır, gök gürültüsü ve yıldırımları da o gönderir. İlah Ülgen biri ak biri kara taşla gelerek ateşin nasıl yakılacağını insanlara öğretmiştir. Eliade’ya nazaran gök gürültüsü ve şimşek tüm mitolojilerde gök rabbin silahıdır ve yıldırımıyla vurduğu yer kutsallık kazanır. Ülgen güzellik yapmayı sever. Ülgen’in kendisi, kızları ve oğulları insan halindedir. 

Dünyayı taşımaları yahut dayanak olmaları için üç tane balık yaratmıştır. Elindeki topuzu, hayat ağacının köklerine misal ve öylesine kısımlı budaklıdır. Bildiğimiz Güneş, Ay ve yıldızlardan tüm gök objelerinden çok uzakta yaşar. Biri sağında ve oburu solunda iki ak Güneş bulunur. Bu gök objelerinin her biri kendisine ulaşmak isteyen şaman için bir pürüzdür. En güçlü şaman bile en fazla Kutup Yıldızına kadar ulaşabilir.

Mergen

Türk ve Altay mitolojisinde Akıl İlahı olan Mergen Han öteki ismi ile Pergen Han olarak da bilinir. Pergen Han aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur ve bilgelik sahibidir. Oku ve yayı bulunan Mergen Han bilgeliğiyle attığı ok amacını şaşırmaması ile bilinir. İnsanlara bilgelik vermesi ile bilinir ve bilimi ve ideolojiyi simgeler. İlah Kayra Han’ın oğlu olarak kabul edilir. Mergen, ayrıyeten masal ve efsane kahramanlarında bir unvan olarak kullanılır; Kan Mergen, Ay Mergen, Kartaga Mergen, Südey Mergen üzere.

Kızagan

Kızagan, cümbüş, müzik, dans ve şenliklerin rabbidir. Kızagan’a dua edilerek, şenliklerin bereketli, memnun ve sevinçli geçmesi sağlanır.

Türk halkları, Kızagan’a hürmet duyar ve ona taparlar. Kızagan, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Kızagan, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Umay

Hem rahmet tanrıçasıdır hem de bekaret tanrıçasıdır. Bu sebep ile bayanlar, anneler ve çocuklar ile alakalıdır. Türk mitolojisinde ve Tengrizimde doğurganlık tanrıçası olarak da bilinir. Umay, öteki çeşitli dinlerde yer verilen toprak ana tanrıçalarına misal.

Umay, çocukları ve hayvan yavrularını koruyan bir tanrıçadır. Arkeologların Altaylarda buldukları seramik eserler üzerindeki fotoğraflarda Umay ana üç boynuzlu olarak betimlenir.Orta Asya da birtakım arkeolojik buluntulardan anlaşıldığına nazaran Umay ana motifi, beyaz saçlı ve beyaz giysili olarak, insanbiçimci bir görünüm sergilemektedir. Kuş kılığında kanatlı bir bayan imgesi de vermektedir. Altay Türkleri onu göklerden inen gümüş saçlı, hoş yüzlü bir bayan olarak düşünmüşlerdir.

Kubai

Kubai, Türk mitolojisinde savaşın ilahı olarak kabul edilir. Kubai, savaşçıların koruyucusu ve rehberidir. Kubai’a dua edilerek, savaşçıların güçlü, yiğit ve zaferli olması sağlanır.

Türk halkları, Kubai’ye hürmet duyar ve ona taparlar. Kubai, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Kubai, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Yakut Türklerine nazaran birinci insanı o yaratmıştır. Eski Türkçede ürüng-beyaz, ayıg-yaratan, toyon-tanrı, efendi demektir. Yakut Türklerinde beyaz yaratıcı başka yaratıcı ruhların en büyüğüdür. Kainatı o yaratmıştır. Dünyayı yönetim eden de odur. İnsanlara yaratıcı gücü ve çocukları o verir. Yerin ve toprağın verimli olmasını o sağlar. Hayvanların çoğalması ve bolluk onun sayesinde olur. Eliade birebir yaradana cet beyefendi de dendiğini söyler. Beşere kut veren odur. Büyük efsane kahramanlarını tekrar hayata döndürerek vefattan kurtarır. Bu yaratıcıya canlı beyaz at kurban edilir. Ürüng Ayıg Toyon, çok hürmet gösterilen, kutlu, ışık yüzlü ve ulu bir varlıktır.

Deniz Han

Oğuzun oğullarından biridir ve ongunu çakır (çağrı) kuşudur. Çakır, mavi gözlü, “mavi-deniz” ve “beyaz-mavi-deniz” tipinden bir kuştur. Uygur sanatında Basaman isimli alp-tanrı, kuzey istikameti, Merkür (su yıldızı), su ögesi ile alakalı görülür ve bu Alp-tanrının tuğu yırtıcı hayvan kuyruklarından oluşmuş olarak resmedilirdi. Elinde tuttuğu kargı ise üç dilimlidir.

Koyaş

Koyaş, Türk mitolojisinde işçiliğin ilahı olarak kabul edilir. Koyaş, inşaat, tarım ve hayvancılık üzere alanlarda insanların işlerini kolaylaştırır. Koyaş’a dua edilerek, işlerin kolay ve bereketli olması sağlanır.

Türk halkları, Koyaş’a hürmet duyar ve ona taparlar. Koyaş, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Koyaş, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Ak Ana

Türk, Tatar, Altay, Yakut, Çuvaş mitolojilerinde Deniz Tanrıçası olarak bilinir. Farklı Türk lisanlarında Ağ Ana, Ürüng Ene, Şura (Sura, Sor) Ene olarak da anılır. Moğollar ise Sagan Ece olarak bilirler.

Henüz hiçbir şey yaratılmamışken ve sadece uçsuz bucaksız bir su varken, sonsuz sulardan çıkarak, İlah Ülgen’e yaratma ilhamı vererek sulara tekrar dalmıştır. Işıktan bir vücudu başında gücü simgeleyen ve taca benzeyen şık boynuzları, alt kısmında ise denizkızı üzere çok uzun bir balık kuyruğu vardır. Kuyruğu hafif maviye çalan bir renge sahiptir. Etrafında deniz yıldızları dolaşır. Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek hayat döngüsünü başlatır.

Ay Ata

Ay Cet, Türk mitolojisinde ayın baba yaradanı olarak kabul edilir. Ay Cet, ayın doğuşu ve batışı ile ilişkilendirilir. Ay Cet, Türk halklarının hayatında ayın verdiği ışık ve gücün sembolüdür.

Türk halkları, Ay Ata’ya hürmet duyar ve ona taparlar. Ay Cet, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Ay Cet, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Gün Ana

Gün Ana Türk ve Altay mitolojisinde Güneş Tanrıçası olarak anılır. Kün Ana yahut Güneş Ana olarak da bilinmektedir. Bazen Yaşık Ana da dendiğini görebilirsiniz. Altay Türkleri Tengricilik inancına nazaran güneş ile birlikte göğün en yüksek katında oturan ve güneş tanrıçası olarak görülebilecek kutsal bir varlık olarak kabul etmektedir. Bu inanışa nazaran gün ana insanların birinci büyükannesi, ve Ay Dede birinci büyük babasıdır.

Yel Ana

Yel Ana, Türk mitolojisinde rüzgarın ana tanrıçası olarak kabul edilir. Yel Ana, Türk bozkırlarındaki halkların ömründe değerli bir yere sahiptir. Yel Ana, rüzgarın tarafını ve suratını denetim eder. Yel Ana’ya dua edilerek, berbat rüzgarların önüne geçilir ve beşerler inançlı bir biçimde seyahat ederler.

Türk halkları, Yel Ana’ya hürmet duyar ve ona taparlar. Yel Ana, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Yel Ana, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Yel İyesi

Od Ata’ya hürmet duyar ve ona taparlar. Od Ata’ya dua edilerek, sağlıklı bir hayat, bereketli topraklar ve refah elde edilir. Türk ve Altay bozkırlarındaki halklar, Od Ata’yı kollayıcı bir güç olarak görürler ve onun ismine düzenlenen kutlamalara katılırlar.

Od Cet, Türk ve Altay mitolojilerinde değerli bir yere sahiptir. Od Cet, Türk ve Altay bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Od Cet, Türk ve Altay halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Bürküt Cet: Türk ve Moğol Mitolojilerinde Şahin TanrıBürküt Cet, Türk ve Moğol mitolojilerinde şahin ilah olarak kabul edilir. Bürküt Cet, süratli, güçlü ve şık bir avcı olarak tasvir edilir. Türk-Moğol halkları, Bürküt Ata’ya hürmet duyar ve ona taparlar.

Bürküt Cet, Türk-Moğol bozkırlarındaki halkların ömründe değerli bir yere sahiptir. Bürküt Cet, Türk-Moğol halklarının kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Bürküt Cet, Türk-Moğol halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Yel İyesi: Türk Mitolojisinde Rüzgarın VarlığıYel İyesi, Türk mitolojisinde rüzgarın varlığı olarak kabul edilir. Yel İyesi, Türk bozkırlarındaki halkların hayatında kıymetli bir yere sahiptir. Yel İyesi, insanların sıhhati ve güvenliği için kıymetlidir.

Yel İyesi, rüzgarın istikametini ve suratını denetim eder. Yel İyesi’ne dua edilerek, berbat rüzgarların önüne geçilir ve beşerler inançlı bir halde seyahat ederler.

Türk halkları, Yel İyesi’ne hürmet duyar ve ona taparlar. Yel İyesi, Türk bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Yel İyesi, Türk halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Bürküt Ata

Bürküt Cet, Türk ve Moğol mitolojilerinde şahin ilah olarak kabul edilir. Bürküt Cet, süratli, güçlü ve şık bir avcı olarak tasvir edilir. Türk-Moğol halkları, Bürküt Ata’ya hürmet duyar ve ona taparlar.

Bürküt Cet, Türk-Moğol bozkırlarındaki halkların hayatında değerli bir yere sahiptir. Bürküt Cet, Türk-Moğol halklarının kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Bürküt Cet, Türk-Moğol halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Od Ata

Od Cet, Türk ve Altay mitolojilerinde baba ilah olarak kabul edilir. Od Cet, hayatın kaynağıdır ve insanların rehberidir. Od Cet, güneşin sembolüdür ve güneşin doğuşu ve batışı ile ilişkilendirilir.

Türk ve Altay halkları Od Ata’ya hürmet duyar ve ona taparlar. Od Ata’ya dua edilerek, sağlıklı bir hayat, bereketli topraklar ve refah elde edilir. Türk ve Altay bozkırlarındaki halklar, Od Ata’yı esirgeyici bir güç olarak görürler ve onun ismine düzenlenen kutlamalara katılırlar.

Od Cet, Türk ve Altay mitolojilerinde değerli bir yere sahiptir. Od Cet, Türk ve Altay bozkırlarındaki halkların kültüründe, sanatında, müziğinde, edebiyatında ve lisanında sıklıkla yer alır. Od Cet, Türk ve Altay halklarının kültüründe bir sembol olarak kabul edilir.

Od Ana

Yakut Türkleri ateş tanrıçasını ak saçlı bir bayan olarak görürler. Buryatlar ise, kırmızılar giymiş yaşlı bir bayan olarak yahut ateşin yalımıyla dalgalanan yeşil yahut kırmızı ipekten kaftan giymiş bir bayan olarak da düşünmüşlerdir. Bir diğer şaman duasında da şöyle tasvir edilir. “sen karanlık gecelerde, genç kızlar üzere saçlarını dalgalandırarak oynuyorsun! Kırmızı ipekli kumaşlar sallayarak, genç al kısrak üzerinde geziniyorsun”.

Ocak ruhu dişildir. Meskenin tam ortası “evin kalbi”dir ve ocak yeri buradadır. Orta Asya da Hunlara ilişkin, üç ayaklı ve kutlu kabul edilen kazanlar bulunmuştur. Yakutlara nazaran birinci ocağı Ülgen’in üç kızı yakmıştır. Yakutlarda ateş ilahları yedi kardeştir.

Boz Tengri

Türk ve Moğol mitolojilerinde, Boz Tengri, ulu bir ilah olarak kabul edilir. Boz Tengri, Türk-Moğol bozkırlarındaki halkların hayatında değerli bir yere sahiptir.

Boz Tengri, ‘boz’ sözü, ‘mavi’ manasına gelir ve gökyüzü ile ilişkilendirilir. Gökyüzü, Türk-Moğol mitolojisinde değerli bir semboldür ve Boz Tengri, gökyüzünün hükümdarı olarak kabul edilir.

Boz Tengri, hayatın kaynağı, tabiatın koruyucusu ve insanların rehberidir. Boz Tengri’ye dua edilerek, hayatın bereketli ve inançlı geçmesi, tabiatın istikrarı ve ahengi sağlanır.

Ayızıt

Türk ve Şaman mitolojisinde, Ayızıt, kutsal bir hayvan olarak kabul edilir. Ay ve yıldız sembolleriyle ilişkilendirilir ve Türk bozkırlarındaki birçok halkın kültüründe yer alır.

Ayızıt’ın tasviri, bölgeye ve kültüre bağlı olarak değişebilir. Fakat ekseriyetle, bir geyik ya da ceylan halinde betimlenir. Bu hayvan, hızlı, şık ve güçlü bir avcı olarak tasvir edilir.

Türk ve Şaman inançlarına nazaran, Ayızıt, göklerdeki tertibi ve ahengi sağlar. Ayızıt’ın kanatlarındaki tüyler, gökkuşağının renklerini temsil eder ve gökkuşağı, Türk kültüründe kıymetli bir semboldür.

Ayızıt ayrıyeten, ruhsal bir varlık olarak da kabul edilir. Şamanlar, Ayızıt’a bağlanarak, ruhsal istikrar ve ahenk sağlarlar. Ayızıt, insanların ruhlarını aydınlatır ve onlara rehberlik eder.

Jaiyk

Jaiyk, ırmakların ilahı olarak bilinir. Altay mitolojisinde Dayık olarak anılan Türk panteonunda bir allahtır. 17 ırmağın kavşağında yaşadığına dair bir rivayet vardır.

Alaz

Türk mitolojisinde ateş rabbi olarak bilinir. Alas Han olarak da bilinen Alaz konutlardaki ateşi ve evcil hayvanların koruyucusudur. Türk mitolojisinde ocak ve ocaktaki ateş kutsal sayılır. Ocağa ve içindeki ateşe saygılı davranılmalıdır. Aksi halde Alaz kızdığı için yangın çıkarır.

Bayanay

Geçim tanrıçasıdır, Avcıları, balıkçıları bunun yanı sıra ormanı korur. Bayanay’ın ismine Payna merasimi düzenlenmektedir. Avcılar ateş yakarak dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesi için dua ederler. Bir inanışa göre Bayanay Hanım aslında yedi kişidir: En bilinenleri şu halde sıralanmıştır:

  • Bay Bayanay: Avcı Tanrıçası. 

  • Tağ Bayanay: Ormancı Tanrıçası

  • Uğu Bayanay: Balıkçı Tanrıçası.

Etügen

Roux’a nazaran, etügen / itügen yeryüzü tanrıçasına verilen bir isimdir. Toprak ve yeri temsil eden Etügen, Seyidov’a nazaran de Ötügen, devleti ve hakimiyeti koruyan bir ilahedir. Cengiz han Ötügen’e “ötügen anamız” der. Ayrıyeten birtakım araştırmacılar, bir şaman ismi olan “utagan” sözünden türediğini ve bu sözün Türkçe “döl yatağı” manasına geldiğini söyler. İtügen, hayvanları ve toprak ile ilgili tüm eserleri koruyan bir tanrıçadır. Aslında yer tanrıçası, ile doğum ve üretim ortasındaki bağ neredeyse kozmiktir.

Mergen Tanrı

Mergen İlah, Türk ve Şaman Mitolojisinde yaratılış ve varoluşun yaradanı olarak kabul edilir. Mergen, Türkçede ‘sonsuz’ manasına gelir. Mergen İlah, cihanın sonsuzluğunu ve varlığını simgeler.

Mitolojik öykülere nazaran, Mergen İlah, kainatın yaratıcısı ve varoluşun temsilcisidir. Mergen İlah, cihanın sonsuzluğunu ve vaktin sonsuzluğunu simgeler. Mergen Allah’a dua ederek, beşerler cihanın gücünden ve sonsuzluğundan faydalanmak isterler.

Mergen İlah, tıpkı vakitte bilgelik ve anlayışla ilişkilendirilir. Sonsuzluğu simgeleyen Mergen İlah, insanların hayatındaki bilgelik ve anlayışın sembolüdür. Mergen Allah’ın insanlara bahşettiği bilgelik ve anlayış, insanların hayatındaki gerçek yolu bulmasına yardımcı olur.

Türk ve Şaman Mitolojisinde Mergen İlah, çoklukla yıldızlar, güneş ve ay üzere gökyüzü sembolleriyle ilişkilendirilir. Kozmosun sonsuzluğunu simgeleyen Mergen İlah, büyük bir heybet ve güçle tasvir edilir.

Yayık Han

Yayık Han, Türk ve Şaman Mitolojisi’nde rahmet yaradanı olarak bilinir. Yayık, Türkçede ‘süt’ manasına gelir. Yayık Han, sütün ve süt eserlerinin rahmetini ve bolluğunu simgeler.

Mitolojik öykülere nazaran, Yayık Han, sütün rahmetini insanlara bahşeden bir allahtır. Sütün rahmeti, insanların hayatındaki bolluk ve refahın sembolüdür. Yayık Han’a dua ederek, beşerler bereketli bir hayat ve bolluk istediklerini söz ederler.

Yayık Han, tıpkı vakitte doğurganlık ve üremeyle ilişkilendirilir. Süt, anneliği ve doğurganlığı temsil eder. Yayık Han’ın insanlara bahşettiği süt, doğurganlık ve üreme gücünü artırır.

Türk ve Şaman Mitolojisinde Yayık Han, çoklukla büyük ve heybetli bir halde tasvir edilir. Rahmetin sembolü olarak kabul edilen Yayık Han, insanların hayatındaki bolluk ve refahın sembolüdür.

Şaman duaların da Yayık şöyle tasvir edilir. “Ülgen beyin habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök nesli dizginli, solgun şimşek kamçılı, gökten haber alan Ak Yayık, üç boğumlu Ak Yayık, altın kenarlı Ak Yayık”.Tuva Şamanları “ak eren” ismini kullanır. Yayık büyük tufandan sonra gökyüzüne çıkıp Ak Yayık ismini alır. Güney Altaylılar ona “yaratıcı” ve “gök oğlu” ismini vermişlerdir. Tölösler “koruyucu” ismini verir. Ülgenin oğlu yahut kızı olarak da düşünülür. Yayık sözcüğünün kökü “parçalayarak kurban vermek” manasına gelen “yay” ile ilişkilendirilir. Mitolojik bir varlık olarak kocaman bir ejderha görünümündedir.

Suyla

Suyla, Türk ve Şaman Mitolojisinde su elementinin yöneticisi olarak kabul edilir. Su, Türk ve Şaman kültürlerinde ömür kaynağı ve yenilenme sembolüdür. Suyla, suyun hayat veren gücünü temsil eder.

Mitolojik öykülere nazaran, Suyla, suyun gücünü denetim eder ve insanlara suyun hayat veren gücünü aktarır. Suyla’ya dua ederek, beşerler suyun gücünden faydalanmak isterler. Ayrıyeten, Suyla, insanların hayatındaki duygusal ve ruhsal durumlarını tesirler.

Suyla, birebir vakitte doğurganlık ve verimlilikle ilişkilendirilir. Su, bitkilerin büyümesi ve hasatın bolluğu için gereklidir. Suyla’nın insanlara rahmet ve verimlilik getirdiğine inanılır.

Türk ve Şaman Mitolojisinde Suyla, ekseriyetle hoş bir bayan olarak tasvir edilir. Su’nun hoşluğu ve zarafetiyle ilişkilendirilen Suyla, ekseriyetle mavi giysiler ve takılarla süslenir.

Utkuuçi

Utkuçi, Türk ve Şaman Mitolojisinde zafer yaradanı olarak bilinir. Zafer, Türk ve Şaman kültürlerinde kıymetli bir husustur ve savaşlarda kazanmak için Allah’a dua edilir. Utkuçi, bu duanın sembolüdür ve savaşlarda kazanmak için ona dua edilir.

Mitolojik öykülere nazaran, Utkuçi, savaşlarda kazanan tarafın zafer ilahıdır. Utkuçi’ye dua ederek, beşerler savaşlarda kazanmak ve zafer elde etmek isterler. Ayrıyeten, Utkuçi, insanların hayatındaki zorlukları yenmelerine yardımcı olan bir ilah olarak da kabul edilir.

Utkuçi, birebir vakitte kahramanlık ve hamasetle ilişkilendirilir. Savaşlarda zafer elde etmek için gereken kahramanlık ve cüret, Utkuçi’nin insanlara bahşettiği nitelikler ortasındadır. Mitolojik kıssalara nazaran, Utkuçi, insanların kahramanlık ve hamasetini artıran bir allahtır.

Türk ve Şaman Mitolojisinde Utkuçi, çoklukla güçlü ve heybetli bir halde tasvir edilir. Zaferin sembolü olarak kabul edilen Utkuçi, savaşlarda kazanmak için ona dua eden insanların güçlü bir destekçisi olarak kabul edilir.

Oğuz Kaan

Oğuz Kaan, Türk tarihinin kuruluş öykülerinden biri olan Oğuzname’de anlatılan bir önderdir. Oğuz Kaan, Türklerin birinci hükümdarı olarak kabul edilir.

Mitolojik öykülere nazaran, Oğuz Kaan, Rab’ın seçilmiş başkanı olarak kabul edilir. Türk uzunluklarını bir ortaya getirerek Türk Devleti’ni kurduğuna inanılır. Oğuz Kaan, birebir vakitte Türk kültüründe adalet ve dürüstlük sembolü olarak kabul edilir. Oğuz Kaan’ın vefatı üzerine, Oğuzlar onun anısına ‘Oğuz Yabgu Şöleni’ düzenlerler.

Oğuz Kaan, birebir vakitte Türk ve Şaman kültürlerinde cüret ve kahramanlık sembolü olarak kabul edilir. Mitolojik öykülere nazaran, Oğuz Kaan, savaşlarda ön saflarda savaşır ve halkının güvenliği için elinden geleni yapar.

Oğuzname Nedir?

Oğuzname, Türk mitolojisindeki değerli bir yapıttır. Bu eser, Türklerin ataları olan Oğuzların tarihi hakkında bir destan niteliği taşımaktadır. Oğuzların Türk dünyasındaki hükümdarlıklarını, devletlerini ve göçlerini anlatan Oğuzname, Şamanizm’in de tesiriyle, kutsal bir metin olarak kabul edilir.

Oğuzname’nin ehemmiyeti, Türk mitolojisinin temelini oluşturmasıdır. Bu eser, Türk kültürünün ve tarihinin anlaşılmasında da büyük bir rol oynamaktadır. Oğuzname’nin Şamanizm ile ilgisi ise, Türk mitolojisi ve Şamanizm’in iç içe geçmiş olduğunu gösterir.

Oğuzname’nin içeriği, 12 kısımdan oluşur ve Oğuzların tarihi ile ilgili pek çok kıssa ve efsaneyi içerir. Yapıtta, Oğuzların atası olan Gün Han’ın doğumu, büyümesi, evliliği ve mevti anlatılır. Ayrıyeten, Oğuzların göçleri, toprakları fethetmeleri ve devlet kurmaları da Oğuzname’de anlatılan bahislerden bazılarıdır.

Oğuzname’nin lisan ve üslubu, Türk edebiyatının klâsik özelliklerine sahiptir. Şiirsel bir lisanla yazılmış olan eser, varlıklı bir söz dağarcığına sahiptir. Oğuzname’nin Türk edebiyatı üzerindeki tesiri ise, Türk edebiyatının gelişimine değerli katkılarda bulunmuştur.

Ay Han

Ay Han, Türk ve Şaman Mitolojisinde ayın yöneticisi olarak kabul edilir. Ay, Türk ve Şaman kültürlerinde bayan unsurunu temsil eder. Ay Han, ayın gizemli ve güçlü karakterinin sembolüdür.Türk ve Şaman Mitolojisinde Ay Han, çoklukla hoş bir bayan olarak tasvir edilir. Ay’ın hoşluğu ve zarafetiyle ilişkilendirilen Ay Han, ekseriyetle beyaz giysiler ve takılarla süslenir.

Mitolojik kıssalara nazaran, Ay Han, ayın gücünü denetim eder ve insanlara ayın hayat veren gücünü aktarır. Ay Han’a dua ederek, beşerler ayın gücünden faydalanmak isterler. Ay Han, insanların hayatındaki duygusal ve ruhsal durumlarını tesirler.

Dağ Han

Dağ Han, Türk ve Şaman Mitolojisinde dağların ve yüksek yerlerin yaradanı olarak bilinir. Dağlar, Türk ve Şaman kültürlerinde güç, dayanıklılık ve kutsallık sembolleridir. Dağ Han, dağların koruyucusu ve yöneticisi olarak kabul edilir.

Mitolojik kıssalara nazaran, Dağ Han, dağların içinde yaşayan tüm varlıkların koruyucusu ve yöneticisidir. Beşerler, Dağ Han’a dua ederek ondan güç ve muhafaza istemektedirler. Dağ Han, insanların hayatındaki güçlü vakitlerde dayanıklılık ve güç veren bir ilah olarak kabul edilir.

Gök Han

Gök Han, Türk ve Şaman Mitolojisinde gökyüzü ilahı olarak bilinir. Gökyüzü, beşerler için bir hudut olarak görülmüş, hasebiyle, Gök Han üzere bir ilah, beşerler için epey değerlidir. Gökyüzü, Türk ve Şaman kültürlerinde, güç, özgürlük, bağımsızlık ve gelecekle ilgili umutların sembolü olarak kabul edilir.

Mitolojik kıssalara nazaran, Gök Han, gökyüzünde yaşayan tüm varlıkların koruyucusu ve yöneticisidir. Beşerler, Gök Han’a dua ederek ondan güç ve muhafaza istemektedirler. Ayrıyeten, Gök Han, insanların mukadderatını belirleyen bir ilah olarak kabul edilir.

Gök Han, doğurganlık ve verimlilikle ilişkilendirilir. Mitolojik öykülere nazaran, Gök Han, insanlara rahmet ve verimlilik getirir. Gökkuşağı da Gök Han ile ilgilidir ve rahmetin sembolü olarak kabul edilir.

Türk ve Şaman Mitolojisinde Gök Han, ekseriyetle güçlü ve heybetli bir halde tasvir edilir. Gökyüzünde yaşayan tüm varlıkları koruduğu ve yönettiği düşünüldüğü için, çoklukla yüksek ve heybetli bir görünüme sahiptir. Birtakım kaynaklarda, Gök Han, gökyüzünde bir at otomobiliyle dolaşırken tasvir edilir.

Gün Han

Gün Han, Türk ve Şaman Mitolojilerinde güneş yaradanı olarak kabul edilir. Güneş, Türk ve Şaman kültüründe hayatın kaynağı ve rahmetin sembolü olarak kabul edilir. Gün Han, Türk ve Şaman kültüründe, güneşi yöneten ve koruyan bir ilah olarak görülür.

Mitolojik öykülere nazaran, Gün Han, güneşi her sabah doğurur ve gün boyunca gökyüzünde taşıyarak insanların hayatındaki ışığı sağlar. Gün Han’ın güneşin hareketini denetim ettiği ve insanların hayatındaki dönüşümleri etkilediği düşünülür. Beşerler, güneşin doğuşu ve batışı ortasındaki vakti ölçerek günlük hayatlarını planlarlar.

Gün Han, doğurganlık ve verimlilikle de ilişkilendirilir. Güneşin varlığı, bitkilerin büyümesi ve hasatın bolluğu için gereklidir. Mitolojik öykülere nazaran, Gün Han, insanlara rahmet ve verimlilik getirir.

Türk ve Şaman Mitolojilerinde Gün Han, çoklukla güçlü ve heybetli bir halde tasvir edilir. Güneşin ışığı üzere ışıldayan bir görünüme sahiptir. Birtakım kaynaklarda Gün Han, gökyüzünde bir at otomobiliyle dolaşırken tasvir edilir.

Yıldız Han

Yıldız Han, Türk ve Şaman Mitolojilerinde gökyüzü ve yıldızlarla ilişkilendirilen bir ilahtır. Gökyüzünde yer alan tüm yıldızların koruyucusu ve yöneticisi olarak kabul edilir. Yıldız Han, Türk ve Şaman kültüründe ekseriyetle ‘Gök Tanrısı’ olarak da anılır.

Mitolojik öykülere nazaran, Yıldız Han, gökyüzündeki yıldızları koruyup yönetmekle vazifelidir. Beşerler, gökyüzüne bakarak Yıldız Han’a dua ederler ve ondan güç ve muhafaza isterler. Birebir vakitte, Yıldız Han’ın insanlara yol gösterdiği ve onların hayatındaki kararları etkilediği de düşünülür.

Yıldız Han, doğurganlık ve rahmetle de ilişkilendirilir. Mitolojik kıssalara nazaran, Yıldız Han’ın doğurganlıkla ilişkili olduğu ve insanlara rahmet getirdiği düşünülür.

Türk ve Şaman Mitolojilerinde Yıldız Han, çoklukla güçlü ve heybetli bir biçimde tasvir edilir. Gökyüzünün karanlıkta parlayan yıldızları üzere ışıldayan bir görünüme sahiptir.

Kübey Hatun

Kübey Hatun, Türk ve Şaman Mitolojilerinde ‘ay tutulması’ ile ilgili bir figürdür. Ay tutulması sırasında, insanların ayın yine doğuşu için yardım istedikleri ve doğuş anında Kübey Hatun’un yine doğan ayı koruduğu düşünülür.

Kübey Hatun, birebir vakitte doğurganlık ve verimlilik ile ilişkilendirilir. Mitolojik kıssalara nazaran, Kübey Hatun, verimlilik ve rahmeti sağlamak için insanlara yardım etmektedir.

Türk ve Şaman Mitolojilerinde Kübey Hatun, ekseriyetle dişi bir kurt olarak tasvir edilir. Kurt, Türk ve Şaman kültüründe değerli bir hayvandır ve güç, cüret ve bağımsızlık sembolü olarak kabul edilir. Kübey Hatun, dişi bir kurt olarak, bu pahaları temsil eder ve insanların hayatında güçlü bir rol oynar.

Semrük Bürküt

Yakutlar çift başlı kartala “öksökö kuşu” derler. Türkçe “bürküt” kartal demektir. Bakır tırnaklıdır, sağ kanadı ile güneşi, sol kanadı ile ayı kaplar. Ona gök kuşu da denir. Büyük kartallar için Bürküt sözü kullanılır.

Çift başlı kartallar, gök direklerinin yahut kayın ağacının zirvesinde tasvir edilir ve ilah Ülgenin sembolüdür. Çift başlı öksökö kuşu gökten yıldırım indirir.

Başkurt efsanesinde “Semrük” ismindeki kuş iki başlı kartaldır. Bu başlardan biri insan başı olarak da düşünülür.

Türk mitolojisinde, ay ve güneşi pençeleriyle tutan doğanlar görülür. Tuğ’lar bir boz doğan ile birlikte gökten düşmüştür. Yaradana açılan göğün kapısını çift başlı bir kartal bekler ve yaradanın sembolüdür. Bu kartallar gökten yıldırım indirir.

Türk mitolojisinde çift başlı kartallar ve gün ve ay simgeleri ying ve yang sembolüdür. Çinlilerin ying-yang sembolü olarak tasvir ettikleri kozmos ve kozmosun dönüşünü, Türkler karşılıklı iki hayvan yada kartal koymak suretiyle söz etmişlerdir. Bu sembolik hayvanların döndükleri merkez, yer ve göğün ortasıdır. Türklerin Yaruk-Kararıg prensibini, göğü anlatan yuvarlak plakalara sarılmış siyah ve beyaz kartallar temsil eder.

Kartal Ana

Yakut Türklerinin inanışlarına nazaran Şamanlar yeryüzüne kartal ana tarafından getirilmişlerdir. Er-Töştük destanında da kartal dişi olarak görünür. Kartal Yakutlara nazaran Güneşin sembolüdür. Yakutlar analarının bir kartaldan geldiğine inanırlar. Bundan ötürü Kartal “güneş kuşu” olarak da nitelendirilir. Kendi küllerinden doğan phoenix daha genç olarak dünyaya gelir. Bu nedenle yine doğuşu, ebedi hayatı, ölümsüzlüğü ve güneşin doğuşunu simgeler. Çin mitolojisinde de ateşi, sıcaklığı, hasat mevsimini ve güneşi sembolize eder.

Asena

Oğuz Kağan’a yol gösteren ve liderlik yapan kurt erkektir. Türeyiş destanındaki kurt ise dişi olarak gösterilmiştir.

Göktürklerin kurttan türeyişi ile ilgili destan Bahattin Ögel’in Türk Mitolojisi isimli yapıtında şu formdadır:

“Göktürkler eski Hunların soylarından gelirler ve onların bir koludurlar. Kendileri ise Aşina (A-shih-na) isimli bir aileden türemişlerdir. Sonradan çoğalarak farklı oymaklar halinde yaşamaya başladılar. Daha sonra Lin ismini taşıtan bir ülke tarafından mağlup edildiler. Yenilgiden sonra Göktürkler, soyca yok edildiler. Büsbütün öldürülen Göktürkler içinde, sırf on yaşında bir çocuk sağ kalır. Lin memleketinin askerleri, çocuğun çok küçük olduğunu görünce, ona acırlar ve öldürmezler. Çocuğun el ve ayaklarını keserek bir bataklığa bırakırlar. Bu sırada çocuğun etrafında bir dişi kurt peyda olur ve çocuğu besler. Bir müddet sonra kurt gebe kalır ve bir mağaranın içinde on çocuk doğurur. Vakitle bu on çocuk büyür ve evlenir. Vakitle her birinden bir soy türer. Göktürk devletinin kurucularının geldikleri Aşina ailesi de bu on uzunluktan biridir.

Alp Er Tunga

Tonga, Kaşgarlı Mahmut’a nazaran leopar yahut kaplan cinsinden bir hayvandır. Orta Asya kaplanları Türklerin Bars dedikleri, Pars cinsinden hayvanlardır. Hun Pazırık kurganında çok rastlanan bir figürdür. Roux’a nazaran, ismi genelde” kahraman erkek kaplan” formunda algılanmaktadır, fakat ona nazaran Tunga “Sibirya panteri” dir. Budist metinlerde “uzun saçlı tonga” tabirlerine rastlanması, uzun saçın Alplik simgesi olmasını anımsatır.Uygur devrinde, Alp Er Tonga’nın ve öbür Türk beyefendilerinin ismi ve unvanı olarak yırtıcı hayvanların isimleri kullanılırdı ve Alp’ler yırtıcı hayvan postu giymiş olarak resmedilirdi. Kaplan postu savaşa giden Alpler tarafından zırh yerine giyilirdi ve savaş sembolüydü.

Türk mitolojisinde Alp Er Tunga Adagan, kahraman ve başkan figürü olarak kabul edilir. Alp Er Tunga Adagan, Türk kültüründe liderliği, hamaseti, savaşma ruhu ve tabiatla uyumlu ömrü temsil eder. Alp Er Tunga Adagan öyküleri, Türk mitolojisi ve klasik Türk kültürü ile ilgilidir ve Türklerin tarihindeki kıymetli olaylar ve savaşlar hakkında anlatılan kıssalarda sıklıkla ismi geçer.

Adagan

Türk mitolojisinde Dağ Rabbi Adagan, Türk mitolojisinde sembolik bir mana taşır ve Türklerin tabiatla uyumlu hayatını ve tabiatın güçlü ruhunu temsil eder.

Adagan, Türk mitolojisinde ekseriyetle dağların koruyucusu ve rabbi olarak kabul edilir. Adagan öykülerinde, onun güçlü ve kollayıcı özellikleri ile ilgili anlatılar yer alır. 

Adagan, Türk mitolojisinde sembolik bir mana taşır. Öyküleri, Türk kültürünün tabiat ile uyumlu ömrünü ve tabiatın güçlü ruhunu temsil eder. Adagan’ın sembolik manası, Türklerin doğayı muhafaza ve hürmet gösterme konusundaki inançlarına da işaret eder.

Şalık Han

Şalık Han, Türk ve Altay mitolojisinde Av Yaradanı olarak geçmektedir. Çalık Han yahut Salık Han olarak da bilinmektedir. Birinci yaratıldığında ormanlarda avlanan bir insandır. Haddinden fazla güçlü olan ve cüssesi büyük boyuneğmez biridir. Kendini beğenmişliği yüzünden kendine itimadı de tamdır. Bir gün yer altına inerek Erlik’in sarayının kapılarını kırmıştır. Buna sonlanan Erlik onu okuyla ayağından ve lisanından yaralamış, böylelikle peltek ve topal bir ruha dönüşüp göğe uçmuş.

Ai Toyon

Ai Toyon, ‘dünya ağacının’ zirvesinde tüneyen bir kartal olarak anlatılan yakut ışık rabbidir.

Türk mitolojisinde Ai Toyon, Türklerin atası olarak kabul edilir. Ai Toyon, Türk halk kültüründe yer alan bir terim olarak kullanılır ve Türklerin hayatında kıymetli bir yere sahiptir.

Ai Toyon, Türk mitolojisinde çoklukla bir kahraman yahut önder olarak görülür. Ai Toyon, Türklerin klasik hayat usulü, inançları ve kıymetleri ile ilgilidir.

Ai Toyon, Türk mitolojisindeki öbür varlıklar üzere, sembolik manalar taşır. Ai Toyon, Türk kültürünün bir sembolüdür ve Türklerin birliğini ve gücünü temsil eder.

Ai Toyon öyküleri, ekseriyetle onun liderliği ve yüreği ile ilgilidir. Ai Toyon, Türk kültüründe değerli bir figür olarak kabul edilir ve Türklerin tarihindeki değerli olaylar ve savaşlar hakkında anlatılan kıssalarda sıklıkla ismi geçer.

Türk mitolojisinde Ai Toyon’un kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Lakin Ai Toyon, Türk halk kültüründe değerli bir yer edinmiştir ve Türklerin ataları ve tarihi ile ilgilidir.

Uren

Türk mitolojisinde Uren, rahmetin sembolü olarak kabul edilen bir varlık yahut objedir. Ekseriyetle Türk halk kültüründe kullanılan bir terim olarak kullanılan Uren, çiftlik hayvanlarının kulaklarına yahut boynuzlarına takılan süslemeler olarak da kullanılır.

Türk mitolojisinde Uren’in kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Fakat Uren’in sembolik manası, rahmet, zenginlik, refah ve hayatın devamlılığı üzere olumlu özelliklerle ilişkilendirilir. Uren tıpkı vakitte Türk kültüründe değerli bir sembol olarak kabul edilir.

Türk mitolojisinde Uren’in sembolik manası, Türk halk kültüründe değerli bir yere sahip olan tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgilidir. Uren, çiftlik hayvanlarının sağlıklı ve bereketli olmasını simgeler. Ayrıyeten, tabiatın rahmeti, bolluğu ve zenginliğiyle de ilişkilendirilir.

Uren, Türk halk kültüründe ekseriyetle cetlerin bir anısı yahut mirası olarak kabul edilir. Uren, birebir vakitte baht, uğur ve kısmet sembolü olarak da kullanılır. Kimi kıssalarda, insanların Uren’i çalarak başkalarından daha şanslı olabilecekleri anlatılır.

Türk kültüründe Uren’e emsal süslemeler ve semboller, öteki kültürlerde de yer alır. Örneğin, Türkmenistan’da kullanılan Uren’e misal bir sembol olan ‘Güldeste’, Kırgızistan’da kullanılan ‘Kök Bayrak’ üzere semboller de misal manalar taşır.

Ukulan

Ukulan, çoklukla insanların suda boğulmalarına yahut su altında kaybolmalarına neden olan bir varlık olarak kabul edilir. Ukulan’ın bayan formunda tasvir edildiği söylenir ve birtakım kaynaklarda dişi bir canavar olarak anlatılır. Ukulan’ın kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Türk mitolojisinde su perilerinin ve canavarlarının sayısı hayli fazladır. Ukulan da bu varlıklar ortasında yer alır. Türk halk inançlarında kıymetli bir yere sahip olan Ukulan öykülerinde, ekseriyetle bir ırmak, göl yahut denizde yaşadığı söylenir. Ukulan, suların denetimini elinde tuttuğu ve insanları sulara çekerek onları boğduğu düşünülür. Birtakım öykülerde, insanları sulara çekmeden evvel, Ukulan’ın suyun derinliklerinde insanların yaptığı berbat işlerden haberdar olduğu ve bu nedenle cezalandırdığı anlatılır. Ukulan kıssalarında ayrıyeten, Ukulan ile savaşan kahramanların hikayeleri de yer alır. Kahramanlar, Ukulan’ı yenerek insanları su altındaki tehlikelerden kurtarırlar. Kimi kıssalarda ise, beşerler Ukulan’ı sakinleştirmek için ona armağanlar sunarlar. 

Ukulan’ın sembolik manası, suyun gücü ve tehlikesiyle ilgilidir. Ukulan, suyun hayat verici özelliğini temsil ettiği üzere, tıpkı vakitte suyun tehlikelerine de işaret eder. Bu nedenle, Ukulan öyküleri, insanların su ile ilgili faaliyetlerinde daha dikkatli ve önlemli olmalarını sağlamaya yardımcı olur..

Türk Mitolojisinde Yaratıklar

Türk mitolojisinde ilah ve tanrıçaların yanında yaratıkları da kıymetlidir. Al Karısı, Gulyabani, Gök Kurt üzere herkes tarafından bilinen yaratıkların aslında Türk Mitolojisinde yer aldığını biliyor muydunuz? Halk öyküsü olarak geçmişten günümüze gelen yaratıkları sizler için derledik!

Al Karısı

Al Karısı, Türk kültüründe çoklukla makûs niyetli ve fecî bir varlık olarak bilinir. Türk mitolojisinde cinlerin ve hayaletlerin temsilcisi olarak kabul edilir.

Al Karısı’nın kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat, Türk mitolojisinde misal makus niyetli varlıkların yer aldığı düşünüldüğünde kadim Türk kültüründen geldiği söylenebilir.

Al Karısı, Türk mitolojisinde çoklukla bayan formunda tasvir edilir. Sembolik manası kötülük, karanlık ve cinlerin dünyasına açılan bir kapıdır. Al Karısı’nın imgesi değişkendir ve herkesin aklında farklı bir imajı olabilir. Birtakım kaynaklarda Al Karısı, kanatlı bir yaratık olarak tasvir edilirken, kimilerinde ise insan formunda bir hayalet olarak anlatılır.

Al Karısı, Türk kültüründe çoklukla gece vakti ortaya çıktığına inanılır ve insanları rahatsız eder. İnsanların hayatını etkileyen birçok olumsuz tesiri olduğuna inanılır. Örneğin, Al Karısı’nın insanların zihinlerini karıştırarak onları yanlış yola yönlendirdiğine yahut berbat niyetli planlara sevk ettiğine inanılır.

Al Karısı kıssaları Türk mitolojisinde de yer alır. Kıssalarda çoklukla insanların hayatlarını olumsuz istikamette etkileyen bir varlık olarak tasvir edilir. Örneğin, bir öyküde Al Karısı’nın bir köye musallat olduğu ve insanların hayatını zehir ettiği anlatılır. Fakat, bir kahramanın Al Karısı’yla savaşarak onu yok etmesi sonucunda köyün kurtulduğu anlatılır.

Al Karısı, Türk kültüründe edebiyatta ve sinemada da sıklıkla yer alır. Bilhassa Türk endişe sinemasında Al Karısı’nın öyküleri sıklıkla işlenir ve Türk edebiyatında da Al Karısı öyküleri yer alır.

Arçura

Arçura, Türk mitolojisinde suyun koruyucusu ve temsilcisi olarak kabul edilir. Arçura sözü, ‘su perisi’ yahut ‘su tanrıçası’ manasına gelir ve Türk halk kültüründe geniş bir yere sahiptir.

Arçura’nın kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Türk mitolojisinde benzer su tanrıçalarının yer aldığı düşünüldüğünde Arçura’nın da kadim Türk kültüründen geldiği söylenebilir.

Arçura, Türk mitolojisinde su kaynaklarının koruyucusu olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra bereketin sembolü olarak da görülür. Arçura’nın suyun kontrolüne sahip olduğuna inanılır ve Türk kültüründe sulama, tarım ve balıkçılık gibi su ile ilgili faaliyetlerin başarısı için dua edilir.

Sembolik anlamı suyun hayat kaynağı olduğu gerçeğiyle de bağlantılıdır. Arçura, hayatın başlangıcının su ile başladığına dair bir inanç sistemini temsil eder. Türk inancına göre, su tanrıçalarının bulunduğu yerlerde suyun temiz, berrak ve sağlıklı olduğu düşünülür.

Türk mitolojisi hikayelerinde karşımıza çıkan  Arçura, genellikle su kaynaklarının koruyucusu olarak tasvir edilir. Örneğin, bir hikayede Arçura’nın bir su kaynağının koruyucusu olarak görev yaptığı ve bir avcının su kaynağına zarar verdiği anlatılır. Arçura, avcının su kaynağına zarar vermesine izin vermez ve avcının cezasını verir.

Tepegöz

Tepegöz Kaf dağında yaşar çoban ve peri kızının evliliğinden doğar. Annesi dişi bir Alageyiktir. Tepegöz su üzerinde yüzen başı gözü belirsiz bir ciğere benzetilir. Tepegöz bazen dişi bazen erkektir. Tepegöz tek gözlüdür. Tepegöz’ün parmağındaki yüzüğü annesi takmıştır. 

Altay Türk destanlarında devlere yelbegen denir. Yelbegen insan biçiminde, çok büyük, üç yedi veya on iki başlı siyah ve sarı renklidir. Güneş ve ay tutulması devlerin yemesi olarak tanımlanır. Türk destanlarında devler atların düşmandır. 

Demir yelbegen karaçam boylu, kara atlı ve çokmarlıdır.(çokmar hayvan başlı sopa veya gürz asa sopa) Büyük kulaklı devler ise yeraltındadır. Dev anası denen dişi devler de vardı. Alt dudağı yerde üst dudağı gökte olan devler Anadolu Türk masallarında sık kullanılan bir motiftir.

Gulyabani

Türk mitolojisinde Gulyabani, ürkütücü bir varlık olarak bilinir. Türk mitolojisinde gece vakti çıktığına inanılan ve insanlara korku veren bir varlık olarak tasvir edilir. Genellikle evlerin yakınında dolaştığı ve insanları rahatsız ettiği düşünülür. Gulyabani’nin görüntüsü değişkendir ve herkesin aklında farklı bir imajı olabilir. Bazı kaynaklarda Gulyabani, tüylü bir yaratık olarak tasvir edilirken, bazılarında ise insan şeklinde bir hayalet olarak anlatılır.

Gulyabani’nin kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Türk mitolojisinde benzer varlıkların yer aldığı düşünüldüğünde Gulyabani’nin de kadim Türk kültüründen geldiği söylenebilir.

Gulyabani’nin Türk kültüründeki sembolik anlamı ise korku ve karanlıkla ilişkilidir. İnsanların içinde bulunduğu zorlu durumları temsil eder ve cesaretli olmanın önemini vurgular.

Gulyabani’nin Türk mitolojisindeki hikayeleri de vardır. Bunlardan biri, bir köyü ziyaret ettiği ve insanların ondan korktuğu hikayesidir. Ancak, bir çobanın onunla arkadaşlık kurması sonucunda aslında korkunç olmadığı ortaya çıkar.

Gök Kurt

Türk mitolojisinde Gök Kurt, Türk halkının inanç sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Göklerin ve yeryüzünün koruyucusu olarak kabul edilir ve Türk kültüründe geniş bir yelpazede temsil edilir.

Gök Kurt’un Türk kültüründeki en eski tasvirleri Orta Asya’da bulunmuştur. Gök Türk Kağanlığı’na kadar uzanır. Moğolistan’daki Asya Hun İmparatorluğu ve Göktürk Kağanlığı’nın sembolü olarak kabul edilmiştir.

Gök Kurt, Türk mitolojisinde ‘Tanrıların Kuşu’ olarak anılır ve genellikle gökyüzünde uçan bir kuş olarak tasvir edilir. Bu kuş, Türk inancına göre şans ve mutluluk getirir. Aynı zamanda yıldızlardan ve aydan sorumlu olarak da kabul edilir.

Türk mitolojisinde Gök Kurt kutsal bir hayvandır ve Türk inancına göre Gök Tanrısı tarafından gönderilmiştir. Gök Kurt’un kanatlarından düşen tüylerin şans getirdiğine inanılır ve bazı Türk halkları tarafından kurban edilir.

Türk mitolojisinde sadece bir kuş olmayan Gök Kurt aynı zamanda bir semboldür. Türk kültüründe sadakat, güç, cesaret ve adaleti simgeler. Türk inanç sistemine göre, Gök Kurt insanların koruyucusudur ve iyi niyetli insanların başında uçarak onları korur.

Türk mitolojisinde Gök Kurt’un bazı hikayeleri de vardır. Bunlardan biri, Gök Kurt’un insanların koruyucusu olduğu ve bir savaşta savaşan insanların üzerinde uçarak onları koruduğu hikayesidir. Diğer bir hikaye ise, bir adamın Gök Kurt’a inanmadığı için şanssız olduğu ve hayatının başına kötü şeylerin geldiği hikayesidir. Ancak adam Gök Kurt’a inanmaya başladıktan sonra şansının döndüğü ve hayatının daha iyi bir hale geldiği anlatılır.

Hınkır Munkır

Göbeği yarık olan hınkır munkır bu yarıkta çocuğunu taşır. Halk hikayelerinde kötülüğü ile bilinen yaratıktır. Yakaladığı insanları önce boğup ardından yiyen bir canavardır. İnsana benzerliği ile dikkat çeker 

Mitolojik kaynaklara göre, Hınkır ve Munkır, ölümlülerin ruhlarını cennete veya cehenneme götürmek için görevlendirilmiş iki melek olarak tasvir edilirler. Mahşer gününde, her insanın hesap vermesi gerektiği günah ve sevaplarının tartıldığı kabirde, Hınkır ve Munkır ruhları tartarlar.

Merküt

Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde efsanevi kartal olarak bilinen Merküt, devasa bir kuş şeklinde olabilirken bazende tanrı veya tanrıça olarak görünür. Altay efsanelerinde gök yolculuğuna çıkan kamın ruhuna, ilk üç gökkatı boyunca kılavuzluk eden dev dişi gök kuş olarak geçer. 

Mitolojik kaynaklara göre, Merkut Han, bilgeliği, zekası ve hikmetiyle diğer tanrıların takdirini kazanmıştır. Merkut Han, insanların sorunlarını çözmek için her zaman hazırdır ve insanlara yol gösterir.

İtibarak

İtibarak ya da it barak ismi ile anılan eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, kuzeybatısında yaşayan köpek başlı insana benzer yaratıklara itibarak denir. 

Efsanelere ilk defa ‘Çok tüylü köpek’ manasında kullanılmıştır. Oğuz Kağan destanlarına göre, ‘İtbarak’ların yurdu, kuzey-batıya doğru uzanan, karanlık ülkedeydi

Oğuz Han, İtbarak’lara karşı bir akın yapmış; fakat yenik ayrılıp, dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan, küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalması ile ilgili bir efsane vardır.

Hırtık

Hırtık, Türk mitolojisinde önemli bir yaratık olarak kabul edilir. Genellikle ‘Hırtık Han’ olarak anılır ve Türk kültüründe güçlü ve kudretli bir liderin sembolü olarak görülür.

Hırtık Han, Türk mitolojisindeki hikayesiyle ünlüdür. Mitolojik kaynaklarda, Hırtık Han’ın bir Türk boyunun lideri olduğu ve bu boyun diğer boylarla savaşmasında onlara liderlik ettiği anlatılır. Hırtık Han, savaşta cesareti, zekâsı ve kuvvetiyle diğer liderlere öncülük etmiştir. Hatta bazı kaynaklarda, Hırtık Han’ın Tanrılarla savaşmış ve onlardan birçok zafer kazanmış olduğu da bahsedilir. Bedeninin üst kısmının insan, alt kısmının hayvan şeklinde olduğuna dair bir inanış vardır. Hırtıkın bedeni tüylerle kaplı, ayakları ters kötücül cin ve yaratıktır. Karanlıkta ortaya çıkan Hırtıktan korunmanın tek yolu ateş yakmaktır. Hırtık birinin kılığına girerek, kılığına girdiği kimselerin çevresinden birilerini ormana ya da akarsuya götürür ve ölümlerine sebep olur.

Sigun Geyik

Sigun Geyik, Türk mitolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu geyik Türk kültüründe önemli bir semboldür. Genellikle ‘Gök Geyik’ olarak da adlandırılır ve sembolik olarak cennetin bir işareti olarak görülür.

Sigun Geyik’in Türk mitolojisindeki hikayesi oldukça ilginçtir. Mitolojik kaynaklarda, Sigun Geyik’in gökten yere inen bir cennet yaratığı olduğu söylenir. Yaratığın, tanrıların evi olarak bilinen Tengri Dağı’nda yaşayan bir kadınla evlendiği ve bu evlilikten üç oğlu olduğu rivayet edilir.

Sigun Geyik, Türk kültüründe genellikle güç, özgürlük ve bağımsızlık sembolü olarak kabul edilir. Ayrıca, bazı Türk boylarında, Sigun Geyik’in çift başlı bir yaratık olarak tasvir edildiği de bilinmektedir.

Radlof, boynuzları iki kürekli sığın geyiği Altay Türklerinin uluduklarını ifade eder.

Teleüt Türklerinde her şamanın bir ruhu vardır. “bura”, “bur”, “pur” gibi çeşitli sözcüklerle ifade edilir ve geyik anlamında da kullanılır. Geyik boynuzları Şamanların önemli sembollerindendir.

Türklere, Ergenekon’a girişte, Hunlara batıya göçlerinde dişi bir geyik yol gösterir.

Orta Asya sanatında, yarı insan yarı geyik halinde gösterilmiş tasvirler vardır. Mitlerde dokuz boynuzlu ya da budaklı Sigun Geyikler de görülür.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Antika Alan Yerler - Kartal Eşya Depolama - Nevşehir asansörlü evden eve - puan hesaplama - ingiltere vizesi - Knight Online GB - Yalçın Eldoğan - Bahçe Mobilyaları - Bursa bulaşık makinası servisi - film izleme sitesi - https://www.techapot.com/ - instagram takipçi satın al